Subscriu-te a la newsletter


JORNADA DE LA MOBILITAT A LA FEINA

Secretaria Tècnica,

El passat dia 8 de juny de 2022, a la seu 22@NETWORK BCN, Pallars 179, i en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona va tenir lloc una jornada enfocada en la mobilitat a la feina, adreçat als responsables de R.H, Responsables de RSC, Tècnics de Prevenció de Riscos Laboral, Tècnics de Logística, Serveis Generals de les empreses, representants  sindicals.

La mobilitat per accedir a la feina ha copsat intensament l’impacte de la metropolització a la regió de Barcelona. Es tracta d’una mobilitat que, si bé capta 16% de la mobilitat dels residents a la regió metropolitana de Barcelona en l’escenari pre-covid (sense considerar les tornades a casa), el 52% d’aquesta es resol en vehicle privat i tan sols el 22% en modes actius (caminant, en bicicleta o en vehicles de mobilitat personal) (2019, EMEF). Aquestes xifres, que han tingut un comportament essencialment estable des de l’any 2005 pel que fa al repartiment modal, han patit un canvi d’inflexió important com a conseqüència de la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 de la pandèmia. El vehicle privat per motiu de feina va experimentar durant l’any 2020 un clar ascens, arribant per primera vegada des de la sèrie històrica de l’EMEF al 60% al conjunt de la regió.

La majoria d'administracions i empreses continuen considerant els desplaçaments a la feina com una qüestió privada que cada persona ha de resoldre pel seu compte, tot i que existeix l’obligació de tenir redactat un PDE en empreses de mes 199 treballadors i treballadores, tal com esta recollit a la mesura EA6.3 del Pla Director de Mobilitat 2020-2025 que proposa que es redactin aquests plans a totes les empreses de l’àmbit 40 (establert pel pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire) amb 199 treballadors/es o més, i de més de 500 persones treballadores a la resta de l’àmbit SIMMB.

També l’hauran de redactar aquelles empreses que es considerin que són una implantació singular, segons els requeriments del Decret que regula els estudis d’Avaluació de la Mobilitat Generada.

Finalment, les conclusions extrtes de tots els participants han sigut: 

Des de IERMB, les dades sobre la mobilitat a la feina indiquen la importància, de intervenir en la gestió dels desplaçaments a la feina. Cal el compromís, la corresponsabilitat de les empreses per informar, oferir sistemes alternatius per anar a la feina alternatius a l’ús del cotxe privat amb baixa ocupació. A més, és important que les administracions s’impliquen més en la gestió de la mobilitat a la feina per no congestionar les carreteres i el TP en hores punta.

L'Oficina de Mobilitat Laboral de l’Ajuntament de Barcelona va exposar la nova eina municipal per ajudar i fer acompanyaments a les empreses en al redacció del PDE’s, tan del propi ajuntament, com de les empreses municipals i de les empreses publiques o privades radicades a Barcelona.

Per aconseguir els objectius fixats al PMU de l’ajuntament de Barcelona, cal que el vector de la mobilitat ocupacional ajudi a complir els objectius de reducció de la mobilitat no sostenible i incrementar la taxa de mobilitat sostenible, en TP, a peu i en bicicleta.

Per altra banda, l’ATM per va concloure que el nivell de redacció de PDE’s és encara baix i cal seguir treballant perquè les empreses entenguin la necessitat de gestionar la seva mobilitat, la dels seus empleats i empleades. La nova obligació ja existeix, els ajuts també, ara cal implicació de les empreses. El valor afegit dels PDE’s és aconseguir uns objectius, reduir les externalitats climàtiques i millorar la salut dels treballadors. Els PDE’s han de ser l’eina per retenir talent a les empreses.

Finalment, i com a presentació d’experiències, Barcelona Activa va explicar que són la primera organització municipal en tenir redactat el seu PDE. I que fixa uns objectius acord amb els ODS, a més de promoure unes accions de mobilitat baixa en carboni al apostar per mesures de mobilitat de baix consum energètic.

Barcelona Activa té un Pla d’orientació i acompanyament a les empreses del l’Eix Besós, en la posada en marxa d’iniciatives de mobilitat sostenible en el qual treballa. I té la tasca de promoció del sector que recolza l’activitat econòmica facilitant estratègies per gestionar la mobilitat de forma alternativa a l’ús del cotxe privat amb baixa ocupació.

El vector de la formació en gestió de la mobilitat a la feina, és un altre exemple per orientar i capacitar a les empreses en el repte del canvi de patró modal, amb beneficis a les empreses, treballadores i treballadores, i beneficiós per la ciutat al fer de Barcelona una ciutat més vivible.

Per acabar, amb les conclusions de la jornada, cal remarcar l’exemple del PDE de Torre Glòries, explicada per la responsable de l’edifici del mateix edifici. És un exemple d’iniciativa privada d’un edifici dedicat a oficines, que implica gestionar la mobilitat dels treballadores i treballadores d’altre empreses, oferint serveis i recursos alternatius per anar i tornar a al feina.

La creació de la plataforma Merlin Hub, integra les diferents alternatives  per arribar a la feina, en TP, en cotxe compartit, en patinet, en bicicleta. Iniciativa molt innovadora en el districte amb gran projecció de cara a altres empreses.

Descarrega documentació addicional:

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte
Modificar cookies