Subscriu-te a la newsletter


POLÍTICA DE PRIVADESA

PROTECCIÓ DE DADES I LSSI

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades i a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem a l'Usuari que les seves dades, recaptades en el cas d'accedir, navegar, registrar-se i/o utilitzar la Web i/o els Serveis, seran tractades en un fitxer responsabilitat de l’Associació d’Empreses i Institucions 22@Barcelona (22@Network Barcelona), amb domicili a Barcelona, Carrer de Pallars, 179, 185, 08005 Barcelona, Barcelona, España, tel. 93 266 18 91 i correu electrònic info@22network.net.


Les finalitats del fitxer de dades són:

• Gestionar la relació comercial amb l'Usuari

• Informar-li de nous productes i serveis propis, que puguin ser del seu interès, mitjançant correu electrònic o a través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, correu ordinari, telèfon, fax, etc. a aquells Usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions de conformitat amb la llei 34/2002, d'11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic, excepte quan hi hagi una relació contractual prèvia en atenció al que es disposa en l'article 21.2 de la citada llei. Perdurant la seva autorització, en relació amb aquest últim supòsit, fins i tot una vegada conclosa la seva relació amb 22@Network Barcelona en tant no sigui revocada. En cas que l'Usuari vulgui oposar-se als drets de comunicació comercial haurà de posar-se en contacte per mitjà de correu a 22@Network Barcelona i expressar-ho específicament.

• Dur a terme estudis interns i informes amb l'objectiu de millorar els nostres serveis segons les preferències dels Usuaris.

Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació entre ambdues parts, durant el termini de prescripció de les obligacions tributàries (4 anys) o altres obligacions legals, o fins que se sol·liciti, per part de l'interessat, la supressió dels mateixos.

Una vegada passats aquests terminis, les dades seran eliminades per esborrat electrònic i, les dades en format paper, per destrucció en màquina.


CONSENTIMENT:

L'usuari prestarà el seu consentiment perquè 22@Network Barcelona pugui fer ús de les seves dades personals a fi de prestar un correcte compliment dels serveis contractats.

L'emplenament del formulari i l'acceptació de les Condicions de servei i Política de privadesa en el procés de registre a la Web de 22@Network Barcelona implica el consentiment exprés del client a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el referit fitxer, titularitat de 22@Network Barcelona.

Si 22@Network Barcelona fora a utilitzar dades per a una altra finalitat que no sigui la millora de la Web hauria d'avisar als seus usuaris esgrimint perquè es recullen les dades, la identitat i adreça del Responsable del Fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades.


LEGITIMACIÓ:

La base legal per al tractament de dades és:

- execució d'un contracte, o relació contractual, en el cas de les dades sobre responsables de empreses associades

-consentiment explícit obtingut del propi interessat, per a la subscripció a la newsletter

- interès legítim del responsable del tractament, per als interessats subscrits a la newsletter o pels quals sol·licitin informació diversa a 22@Network Barcelona.

Si l'usuari ha marcat la casella corresponent, la base legal per enviar-li publicitat sobre altres productes o Serveis serà el consentiment, que es podrà retirar a qualsevol moment.


CESSIÓ A TERCERS AMB CONSENTIMENT:

22@Network no cedeix dades de caràcter personal sense el consentiment exprés dels seus titulars, que haurà de ser concedit en cada ocasió, sent només cedits amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

L'Usuari autoritza a la cessió de la dada del seu correu electrònic als seus contactes en 22@Network Barcelona, amb la finalitat d'establir un entorn participatiu. Així mateix, en el cas de ser requerit a aquest efecte, 22@Network Barcelona comunicarà les dades personals de l'Usuari a les autoritats competents per cooperar en qualsevol recerca.

La revelació de qualsevol altra dada personal a un tercer per 22@Network Barcelona per a qualsevol altre objectiu exigirà el consentiment previ de l'Usuari, havent d'informar-li 22@Network sobre la identitat del tercer i l'objectiu de tal revelació.


CONFIDENCIALITAT I SECRET PROFESSIONAL:

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre 22@Network Barcelona i els Usuaris seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-se 22@Network Barcelona a l'obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers que continguin dades de caràcter personal.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si, aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa, o la que simplement tracti sobre el contingut d'aquesta informació. La visualització de dades a través d'Internet, no suposarà l'accés directe als mateixos, excepte consentiment exprés del seu titular per a cada ocasió.

Recomanem al client que no faciliti a cap tercer la seva identificació, contrasenya o noms de referència que 22@Network pogués proporcionar-li. Així mateix, per garantir que la protecció del secret professional entre 22@Network Barcelona i l'Usuari es preservi en totes les comunicacions, l'Usuari no ha de revelar la informació confidencial a tercers.


CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I DE PROTECCIÓ DE DADES:

22@Network Barcelona es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades amb l'objecte d'adaptar-ho a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de codis tipus existents en la matèria, o per decisions corporatives estratègiques, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació a la Web.


EXERCICI DE DRETS

L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual, com puguin ser els tractaments amb finalitats publicitàries. L'Usuari podrà dirigir-se a 22@Network Barcelona amb la fi exercitar el seu dret d'oposició a tals tractaments, a través dels mitjans indicats per a l'exercici dels seus drets, que s'exposen en el següent paràgraf.

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant email o carta a l'adreça de correu o correu electrònic indicades en el present avís adjuntant fotocòpia o escanejo de la seva D.N.I. o document identificatiu substitutori.


Domicili de correu: Associació d’Empreses i Institucions 22@Barcelona Carrer Roc Boronat, 138 08018 Barcelona, Espanya

 E-mail: info@22network.net

Modificar cookies